ใบสมัครเป็นสมาชิก
*** ตัวอักษรสีแดงคือ ต้องกรอกข่อมูล
ไฟล์รูปถ่ายขนาดไม่เกิน 2 Mb
ไฟล์วุฒิการศึกษาขนาดไม่เกิน 2 Mb
ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของสมาคมฯ ทุกประการ ดังประวัติแนบขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมการสำรวจและการแผนที่แห่งประเทศไทย
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เมื่อได้เป็นสมาชิกของสมาคมการสำรวจและการแผนที่แห่งประเทศไทยแล้ว ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมฯ อย่างเคร่งครัด
และจะช่วยเหลือส่งเสริมกิจกรรมของสมาคมโดยเต็มกำลัง